Centrum Medycyny Konopnej > Edukacja i badania na temat marihuany > Kannabinoidy do użytku medycznego – Systematyczny przegląd i metaanaliza.

 

„Większość badań wykazała uśmierzenie dolegliwości podczas stosowania medycznej marihuany, ale analiza nie wykazała istotności statystycznej we wszystkich badaniach. W porównaniu z placebo kannabinoidy były związane z większą średnią liczbą pacjentów wykazujących pełną odpowiedź na nudności i wymioty, zmniejszenie bólu, większe średnie zmniejszenie oceny bólu w skali numerycznej (w skali 0-10; średnia ważona różnica  i średnie zmniejszenie w skali spastyczności Ashwortha „

Streszczenie :

Konopie oraz leki kannabinoidowe są szeroko stosowane w leczeniu chorób oraz łagodzeniu objawów, ale ich skuteczność w określonych wskazaniach nie jest jasna. Celem pracy było przeprowadzenie systematycznego przeglądu korzyści i zdarzeń niepożądanych wynikających ze stosowania kannabinoidów.

Od kwietnia 2015 r. przeanalizowano dwadzieścia osiem baz danych. Do badania włączona randomizowane badania kliniczne kannabinoidów w następujących wskazaniach: nudności i wymioty wywołane chemioterapią, pobudzenie apetytu w HIV / AIDS, przewlekły ból, spastyczność spowodowana stwardnieniem rozsianym lub paraplegią, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, psychoza, jaskra lub Zespół Tourette’a.

Analizę wykonano za pomocą bazy danych Cochrane. Wszystkie etapy recenzji były prowadzone niezależnie przez 2 recenzentów. Tam, gdzie było to możliwe, dane zostały zebrane przy użyciu metaanalizy efektów losowych.

 W sumie uwzględniono 79 badań naukowych (6462 uczestników); 4 zostały ocenione jako nacechowane niskim ryzykiem błędu systematycznego. Większość badań wykazała uśmierzenie dolegliwości podczas stosowania medycznej marihuany, ale analiza nie wykazała  istotności statystycznej we wszystkich badaniach. W porównaniu z placebo kannabinoidy były związane z większą średnią liczbą pacjentów wykazujących pełną odpowiedź na nudności i wymioty (47% vs 20%; iloraz szans [OR], 3,82 [95% CI, 1,55-9,42]; 3 badania), zmniejszenie bólu (37% vs 31%; OR, 1,41 [95% CI, 0,99-2,00]; 8 badań), większe średnie zmniejszenie oceny bólu w skali numerycznej (w skali 0-10; średnia ważona różnica [ WMD], -0,46 [95% CI, -0,80 do -0,11]; 6 prób) i średnie zmniejszenie w skali spastyczności Ashwortha (WMD, -0,12 [95% CI, -0,24 do 0,01]; 5 prób). W przypadku kannabinoidów istniało zwiększone ryzyko krótkotrwałych działań niepożądanych (AE), w tym poważnych AE. Typowe zdarzenia niepożądane obejmowały zawroty głowy, suchość w ustach, nudności, zmęczenie, senność, euforię, wymioty, dezorientację, senność, splątanie, utratę równowagi i omamy.

 

Cannabinoids for Medical Use A Systematic Review and Meta-analysis

Penny F. Whiting, PhD; Robert F. Wolff, MD; Sohan Deshpande, MSc; et al JAMA. 2015;313(24):2456-2473. doi:10.1001/jama.2015.6358

Abstract:

Importance  Cannabis and cannabinoid drugs are widely used to treat disease or alleviate symptoms, but their efficacy for specific indications is not clear.

Objective  To conduct a systematic review of the benefits and adverse events (AEs) of cannabinoids.

Data Sources  Twenty-eight databases from inception to April 2015.

Study Selection  Randomized clinical trials of cannabinoids for the following indications: nausea and vomiting due to chemotherapy, appetite stimulation in HIV/AIDS, chronic pain, spasticity due to multiple sclerosis or paraplegia, depression, anxiety disorder, sleep disorder, psychosis, glaucoma, or Tourette syndrome.

Data Extraction and Synthesis  Study quality was assessed using the Cochrane risk of bias tool. All review stages were conducted independently by 2 reviewers. Where possible, data were pooled using random-effects meta-analysis.

Main Outcomes and Measures  Patient-relevant/disease-specific outcomes, activities of daily living, quality of life, global impression of change, and AEs.

Results  A total of 79 trials (6462 participants) were included; 4 were judged at low risk of bias. Most trials showed improvement in symptoms associated with cannabinoids but these associations did not reach statistical significance in all trials. Compared with placebo, cannabinoids were associated with a greater average number of patients showing a complete nausea and vomiting response (47% vs 20%; odds ratio [OR], 3.82 [95% CI, 1.55-9.42]; 3 trials), reduction in pain (37% vs 31%; OR, 1.41 [95% CI, 0.99-2.00]; 8 trials), a greater average reduction in numerical rating scale pain assessment (on a 0-10-point scale; weighted mean difference [WMD], −0.46 [95% CI, −0.80 to −0.11]; 6 trials), and average reduction in the Ashworth spasticity scale (WMD, −0.12 [95% CI, −0.24 to 0.01]; 5 trials). There was an increased risk of short-term AEs with cannabinoids, including serious AEs. Common AEs included dizziness, dry mouth, nausea, fatigue, somnolence, euphoria, vomiting, disorientation, drowsiness, confusion, loss of balance, and hallucination.

 

 

 

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT