Centrum Medycyny Konopnej > Edukacja i badania na temat marihuany > „Kompleksowy przegląd marihuany leczniczej, kannabinoidów, i implikacje terapeutyczne w medycynie i bólu głowy: Co za długa, dziwna podróż…”

…” Literatura sugeruje, że medyczne użycie konopi indyjskich może odgrywać rolę terapeutyczną w przypadku przewlekłych zaburzeń bólowych, w tym bólu głowy różnego typu (migrena, klasterowy ból głowy)…”

Strzeszczenie:

Używanie marihuany lub marihuany do celów leczniczych jest głęboko zakorzenione w historii, sięgającej czasów starożytnych. Niegdyś zajmował ważne miejsce w historii medycyny, polecany przez wielu wybitnych lekarzy przy wielu chorobach, zwłaszcza bólach głowy i migrenach. Przez dziesięciolecia roślina ta przeszła fascynującą podróż od legalnego i często zalecanego statusu do nielegalnego, kierując się raczej czynnikami politycznymi i społecznymi niż nauką. Jednak przy obfitości rosnącego poparcia dla jej różnorodnych zastosowań leczniczych, mylące piętno marihuany zanika i nastąpił dramatyczny nacisk na legalizację marihuany medycznej i badań. Prawie połowa Stanów Zjednoczonych zalegalizowała obecnie marihuanę leczniczą, kilka stanów zalegalizowało używanie do celów rekreacyjnych, a inne zalegalizowały używanie wyłącznie kannabidiolu, który jest jednym z wielu leczniczych kannabinoidów wyekstrahowanych z konopi. Lekarze muszą zostać przeszkoleni w zakresie historii, farmakologii, wskazań klinicznych i właściwego klinicznego stosowania konopi, ponieważ pacjenci nieuchronnie będą pytać o to w przypadku wielu chorób, w tym bólu przewlekłego i zaburzeń bólowych głowy, dla których istnieją intrygujące dowody potwierdzające.

Cel:

przegląd historii medycznego zażywania konopi indyjskich, omówienie farmakologii i fizjologii układu endokannabinoidowego oraz kannabinoidów pochodzących z konopi indyjskich, dokonanie obszernego przeglądu literatury na temat klinicznych zastosowań marihuany leczniczej i kannabinoidów, ze szczególnym uwzględnieniem migreny i innych zaburzeń związanych z bólami głowy, i zarys ogólnych wytycznych praktyki klinicznej.

Wniosek:

Literatura sugeruje, że medyczne użycie konopi indyjskich może odgrywać rolę terapeutyczną w przypadku wielu chorób, w szczególności przewlekłych zaburzeń bólowych, w tym bólu głowy. Literatura uzupełniająca sugeruje rolę marihuany medycznej i kannabinoidów w kilku typach zaburzeń związanych z bólami głowy, w tym migreną i klasterowym bólu głowy, chociaż ogranicza się to głównie do badań naukowych opartych na przypadkach, anegdotycznych lub laboratoryjnych. Konopie zawierają wiele związków farmakologicznych i biochemicznych, z których tylko mniejszość jest znana, więc wiele potencjalnych zastosowań terapeutycznych prawdopodobnie pozostanie nieodkrytych. Wydaje się, że kannabinoidy modulują i oddziałują na wiele szlaków właściwych dla migreny, mechanizmów działania tryptanów i szlaków opiatów, co sugeruje potencjalne synergiczne lub podobne korzyści. Modulacja układu endokannabinoidowego poprzez agonizm lub antagonizm jego receptorów, celowanie w jego szlaki metaboliczne lub łączenie kannabinoidów z innymi lekami przeciwbólowymi w celu uzyskania efektu synergicznego, może stanowić podstawę dla wielu nowych klas leków. Pomimo ograniczonych dowodów i badań sugerujących rolę konopi indyjskich i kannabinoidów w niektórych zaburzeniach bólowych głowy, brakuje randomizowanych badań klinicznych, które są niezbędne do potwierdzenia i dalszej oceny.

“ Comprehensive Review of Medicinal Marijuana, Cannabinoids, and Therapeutic Implications in Medicine and Headache: What a Long Strange Trip It’s Been …”

Eric P. Baron, DO

Background: The use of cannabis, or marijuana, for medicinal purposes is deeply rooted though history, dating back to ancient times. It once held a prominent position in the history of medicine, recommended by many eminent physicians for numerous diseases, particularly headache and migraine. Through the decades, this plant has taken a fascinating journey from a legal and frequently prescribed status to illegal, driven by political and social factors rather than by science. However, with an abundance of growing support for its multitude of medicinal uses, the misguided stigma of cannabis is fading, and there has been a dramatic push for legalizing medicinal cannabis and research. Almost half of the United States has now legalized medicinal cannabis, several states have legalized recreational use, and others have legalized cannabidiol-only use, which is one of many therapeutic cannabinoids extracted from cannabis. Physicians need to be educated on the history, pharmacology, clinical indications, and proper clinical use of cannabis, as patients will inevitably inquire about it for many diseases, including chronic pain and headache disorders for which there is some intriguing supportive evidence.

Objective: To review the history of medicinal cannabis use, discuss the pharmacology and physiology of the endocannabinoid system and cannabis-derived cannabinoids, perform a comprehensive literature review of the clinical uses of medicinal cannabis and cannabinoids with a focus on migraine and other headache disorders, and outline general clinical practice guidelines.

Conclusion: The literature suggests that the medicinal use of cannabis may have a therapeutic role for a multitude of diseases, particularly chronic pain disorders including headache. Supporting literature suggests a role for medicinal cannabis and cannabinoids in several types of headache disorders including migraine and cluster headache, although it is primarily limited to case based, anecdotal, or laboratory-based scientific research. Cannabis contains an extensive number of pharmacological and biochemical compounds, of which only a minority are understood, so many potential therapeutic uses likely remain undiscovered. Cannabinoids appear to modulate and interact at many pathways inherent to migraine, triptan mechanisms ofaction, and opiate pathways, suggesting potential synergistic or similar benefits. Modulation of the endocannabinoid system through agonism or antagonism of its receptors, targeting its metabolic pathways, or combining cannabinoids with other analgesics for synergistic effects, may provide the foundation for many new classes of medications. Despite the limited evidence and research suggesting a role for cannabis and cannabinoids in some headache disorders, randomized clinical trials are lacking and necessary for confirmation and further evaluation.

Baron, Eric P. (2015). Comprehensive Review of Medicinal Marijuana, Cannabinoids, and Therapeutic Implications in Medicine and Headache: What a Long Strange Trip It’s Been …. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 55(6), 885–916. doi:10.1111/head.12570 https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/head.12570

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT