Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medycyny Konopnej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46 (dalej CMK).

Cele i podstawy przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (dotyczących informacji o stanie zdrowia, historii choroby, nałogach itp.) odbywa się:
  1. w celu profilaktyki zdrowotnej np. informowanie o badaniach, profilaktycznych programach zdrowotnych itp., gdy jest to uzasadnione Pani/Pana zdrowiem, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  2. w celu ustalenia diagnozy medycznej i wdrożeniu leczenia, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  3. w celu prowadzenia dokumentacji medycznej, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO;
  4. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej np. weryfikacja uprawnień do finansowania świadczeń z środków NFZ, badanie satysfakcji pacjenta, odbieranie i archiwizacja oświadczeń woli itp., na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO.
 2. Przetwarzanie pozostały danych osobowych (np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu) odbywa się:
  1. w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy lub w związku z podjęciem czynności na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w celu realizacji obowiązków prawnych, które ciążą na CMK, a które związane są m.in. z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej, prawem podatkowym oraz zasadami prowadzenia księgowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. w naszych prawnie uzasadnionych celach, do których należy: ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami oraz marketing własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podatnie danych jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadczeń medycznych.

Odbiorcy danych

CMK będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz CMK np. dostawcom oprogramowania komputerowego. Ponadto CMK będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przechowywali Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (obowiązek archiwizowania dokumentacji medycznej przez 10 lat), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Jakie ma Pani/Panu prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo:

•        dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

•        sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

•        żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

•        żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

•        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

•        przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

W przypadku podejrzenia bądź stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt: biuro@centrum-mk.pl