REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO CENTRUM MEDYCYNY KONOPNEJ S.A „REGULAMIN”

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Centrum Medycyny Konopnej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 46 i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000877729 (zwanym dalej: „CMK”).         
 2. CMK wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym Centrum Zdrowia Medycyny Konopnej, mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Wilczej 46.
 3. Niniejszy Regulamin określa organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym CMK oraz inne postanowienia określone w art. 24 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 4. CMK jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:
  1. Obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
   1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
   2. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarz dentysty;
   3. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
   4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2. Wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, kod resortowy V, nr księgi rejestrowej 000000237828, organ rejestrowy: Wojewoda mazowiecki, data wpisu do rejestru 16 marca 2021;
  3. Aktu zawiązania spółki akcyjnej – spółki Centrum Medycyny Konopnej S.A. (w formie aktu notarialnego) z dnia 28.10.2020 r.;
  4. Regulaminu.

§ 2 Cele i zadania podmiotu leczniczego.

 1. Podstawowym celem CMK jest udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione, wyspecjalizowane w świadczeniu usług medycznych w oparciu o terapie konopią medyczną (tzw. marihuaną medyczną).
 2. CMK realizuje świadczenia zdrowotne, poprzez działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.
 3. CMK jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 4. Do zadań CMK należy realizowanie świadczeń medycznych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, w szczególności
  1. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
  2. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy.

§ 3 Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego.

 1. Dyrektorem podmiotu leczniczego CMK jest Prezes Zarządu spółki Centrum Medycyny Konopnej S.A.
 2. Zastępcą dyrektora podmioty leczniczego CMK jest osoba wyznaczona przez dyrektora, posiadająca wykształcenie medyczne.
 3. Podmiot leczniczy CMK posiada jeden zakład leczniczy o nazwie Centrum Zdrowia Medycyny Konopnej.
 4. W ramach zakładu leczniczego Centrum Zdrowia Medycyny Konopnej  wyodrębniona jest jedna jednostka organizacyjna Telemedyczne Centrum Zdrowia.
 5. Wszyscy lekarze współpracujący z CMK udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach jednostki organizacyjnej określonej w pkt. 2 powyżej.
 6. Usługi administracyjne, kadrowe, prawne, księgowe i inne są świadczone na rzecz CMK przez podmioty trzecie.

§ 4 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń.

 1. Podmiot leczniczy CMK wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w zakresie następujących specjalizacji lekarskich:
  1. Choroby wewnętrzne;
  2. Dermatologia i wenerologia;
  3. Medycyna rodzinna;
  4. Neurologia;
  5. Okulistyka;
  6. Onkologia kliniczna;
  7. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu;
  8. Położnictwo i ginekologia;
  9. Psychiatria;
  10. Radioterapia onkologiczna;
  11. Rehabilitacja medyczna;
  12. Urologia;
  13. Chirurgia onkologiczna;
  14. Gastroenterologia;
  15. Ginekologia onkologiczna;
  16. Hematologia;
  17. Medycyna paliatywna;
  18. Medycyna sportowa;
  19. Neuropatologia;
  20. Reumatologia;
  21. Fizjoterapia;
  22. Dietetyka;
  23. Techniki relaksacyjne.

§ 5 Miejsce udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 1. Podmiot leczniczy CMK udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 2. Miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.

§ 6 Przebieg Procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane przez podmiot leczniczy CMK są udzielane wyłącznie odpłatnie.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 20:00, w zależności od dostępności kalendarza specjalistów CMK, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
 4. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się etapem Rejestracji, której pacjent może dokonać za pomocą strony internetowej CMK.
 5. W trakcie Rejestracji pacjent jest zobowiązany podać niezbędne dane w celu umówienia wizyty lekarskiej oraz uzupełnić formularz dotyczący stanu zdrowia i ewentualnych problemów, co pomoże w zakwalifikowaniu pacjenta na wizytę do lekarza o odpowiedniej specjalizacji.
 6. Po etapie Rejestracji pacjent może wybrać w kalendarzu konkretnego lekarza specjalisty dogodny dla siebie termin wizyty.
 7. Wizyty odbywają się z wykorzystaniem modułu telemedycznego umożliwiającego odbywanie zdalnych konsultacji pomiędzy lekarzem a pacjentem poprzez kanał czat, wideo lub telefon.
 8. W trakcie konsultacji lekarz weryfikuje tożsamość pacjenta, przeprowadza pogłębiony wywiad medyczny, ustala stan zdrowia, zleca niezbędne badania diagnostyczne oraz wdraża odpowiednią terapię, a na dalszych etapach weryfikuje jej działanie.
 9. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
 10. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu.
 11. Pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem za pomocą dedykowanych narzędzi do płatności internetowcyh znajdujących się na stronie CMK.
 12. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT.

§ 7 Organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego.

Podmiot leczniczy CMK posiada tylko jedną jednostkę organizacyjną wyodrębnioną w ramach zakładu leczniczego Centrum Zdrowia Medycyny Konopnej, tj. Telemedyczne Centrum Zdrowia. W ramach tej jednostki organizacyjnej udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez lekarzy z następujących dziedzin medycyny:

 1. Choroby wewnętrzne;
 2. Dermatologia i wenerologia;
 3. Medycyna rodzinna;
 4. Neurologia;
 5. Okulistyka;
 6. Onkologia kliniczna;
 7. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu;
 8. Położnictwo i ginekologia;
 9. Psychiatria;
 10. Radioterapia onkologiczna;
 11. Rehabilitacja medyczna;
 12. Urologia;
 13. Chirurgia onkologiczna;
 14. Gastroenterologia;
 15. Ginekologia onkologiczna;
 16. Hematologia;
 17. Medycyna paliatywna;
 18. Medycyna sportowa;
 19. Neuropatologia;
 20. Reumatologia;
 21. Fizjoterapia;
 22. Dietetyka;
 23. Techniki relaksacyjne;
 24. Farmakologia.

§ 8  Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 1. Podmiot leczniczy CMK w swojej działalności przewiduje możliwość współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy.
 2. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje w szczególności warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonywanego świadczenia zdrowotnego.
 3. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowanie na badania diagnostyczne, do innych poradni specjalistycznych lub w celu leczenia stacjonarnego.
 4. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenie o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego.

§ 9  Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta i/lub po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
 2. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
 3. Za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
 4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 –  przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
 5. Wysokość opłat, o których mowa powyżej uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

§ 10 Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne.

Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy CMK:

ŚwiadczenieCena
Usługa konsultacyjna Aktualny cennik dostępny na stronie www.centrum-mk.pl

§ 11 Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

 1. Kierowaniem podmiotem leczniczym CMK zajmuje się dyrektor oraz zastępca dyrektora.
 2. Dyrektor jest upoważniony do jednoosobowego reprezentowania CMK w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, a także ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym.
 3. Do szczegółowych kompetencji dyrektora należy:
  1. kierowanie pracą podległego personelu działalności podstawowej i pomocniczej,
  2. reprezentowanie CMK w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,
  3. podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę,
  4. przyjmowanie skarg i zażaleń dotyczących funkcjonowania CMK,
 4. Do szczegółowych kompetencji zastępcy dyrektora należy:
  1. zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności,
  2. nadzór nad działalnością medyczną CMK,
  3. koordynacja działań medycznych oraz kierunku rozwoju podmiotu leczniczego,
  4. nadzór nad jakością udzielanych świadczeń medycznych,
  5. rozpatrywanie skarg i zażaleń dotyczących prowadzonych terapii pacjentów CMK.

§ 12 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin organizacyjny ustala dyrektor.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy lub odrębne regulaminy ustanowione przez CMK.
 3. Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na stronie internetowej CMK.
 4. Regulamin w niniejszej formie wchodzi w życie z dniem 31.05.2021.