REGULAMIN SERWISU ORAZ ZASADY ODBYWANIA STACJONARNYCH I ZDALNYCH WIZYT

W CENTRUM MEDYCYNY KONOPNEJ S.A.

(„REGULAMIN”)

 

§ 1 Informacje wstępne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu centrum-mk.pl jest Centrum Medycyny Konopnej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 54; 00-675 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000877729, NIP 7011016480, REGON 38804511100000, kapitał zakładowy 100 000,00 złotych, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr księgi rej. 1-000000237828, kod resortowy V.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w tym usług w postaci E-wizyty, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności użytkowników Serwisu oraz Podmiotu leczniczego.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja całości jego treści.
 4. Regulamin jest dostępny dla użytkowników nieodpłatnie przez cały okres działania Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 6. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystania z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Podmiotu leczniczego lub użytkowników Serwisu zagrażających ich prawom lub interesom.
 7. Serwis oraz wszystkie jego elementy (w tym programistyczne, graficzne i inne) oraz nazwa podlegają ochronie prawnej i korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie lub w stosownych przepisach prawa. Udostępnienie przez Podmiot leczniczy Serwisu do korzystania, zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu lub danych, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i na potrzeby własnego użytku.

 

§ 2 Definicje

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:
  1. Cennik – cennik E-wizyty udostępniany Pacjentowi na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem centrum-mk.pl/cennik;
  2. E-wizyta – udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  3. Wizyta stacjonarna – udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Podmiotu Leczniczego;
  4. Wizyta – łącznie rozumiana E-wizyta i Wizyta stacjonarna;
  5. Konto – indywidualne konto Pacjenta, założone podczas rejestracji do Serwisu;
  6. Lekarz – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę z zakresu stosowania medycznej marihuany, współpracująca z Podmiotem Leczniczym i przeprowadzająca w jego imieniu E-wizyty;
  7. Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z E-wizyty i posiada indywidualne Konto;
  8. Serwis – strona internetowa pod adresem centrum-mk.pl
  9. Podmiot Leczniczy – Centrum Medycyny Konopnej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowa 54; 00-675 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000877729, NIP 7011016480, REGON 38804511100000, kapitał zakładowy 100 000,00 złotych, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr księgi rej. 1-000000237828, kod resortowy V.
  10. Regulamin Organizacyjny – Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, dostępny pod adresem www.centrum-mk.pl;
  11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  12. Umowa na E-wizytę – umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych za pomocą systemów teleinformatycznych i systemów łączności tj. w formie E-wizyty, zawarta pomiędzy Pacjentem a Podmiotem leczniczym;
  13. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu, jednak nie ma założonego Konta i nie jest Pacjentem Podmiotu leczniczego.
 2. Pozostałe pojęcia (nie zdefiniowane powyżej) użyte w Regulaminie należy definiować zgodnie ze znaczeniem nadanym im zwyczajowo.

 

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Podmiot leczniczy jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją całości treści Regulaminu oraz oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Użytkownikiem Serwisu/ Pacjentem a Podmiotem leczniczym.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług bezpłatnych, następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek (pierwszej) czynności w Serwisie przez jego użytkownika. Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i dostępnymi funkcjonalnościami jakie oferuje Serwis.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie wymaga założenia Konta, jednak brak Konta uniemożliwia korzystanie z wielu funkcjonalności, w tym np. uniemożliwia odbycie e-wizyty..
 5. Podmiot leczniczy świadczy następujące usługi:
  1. możliwość przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników;
  2. możliwość umawiania i odbywania E-wizyt za pomocą Serwisu;
  3. możliwość umawiania wizyt stacjonarnych;
  4. dostęp do historii wizyt;
 6. Podmiot leczniczy może umieszczać w Serwisie informacje dotyczące:
  1. Działalności medycznej Podmiotu leczniczego;
  2. Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych;
  3. Metod leczenia;
  4. Innych zagadnień naukowo-medycznych;
  5. Produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety;
 7. Jakiekolwiek informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane w szczególności jako reklama Podmiotu leczniczego, produktów leczniczych, ani tym bardziej jako porada medyczna lub forma konsultacji, oczywiście z wyłączeniem sytuacji gdzie Pacjent korzysta za pomocą Serwisu z E-wizyty.
 8. Podmiot leczniczy wyraźnie zastrzega, że  wykorzystanie jakichkolwiek zamieszczonych w Serwisie informacji dotyczących zastosowania produktów leczniczych lub podejmowania jakichkolwiek innych działań o znaczeniu medycznym wymaga uprzedniego uzyskania fachowej porady lekarza lub farmaceuty, udzielonej po przeprowadzeniu kompleksowego wywiadu zdrowotnego.

 

§ 4 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania Regulaminu
  2. nienaruszania w sposób bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Podmiotu leczniczego lub osób trzecich,
  3. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek prawa użytkowników, w szczególności polegających na:
   1. zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o użytkownikach bez ich wyraźnej zgody (z wyjątkiem sytuacji, gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu),
   2. wzywaniu do nienawiści na jakimkolwiek tle,
 • propagowaniu przemocy lub innych zachowań społecznie nieakceptowalnych, wyrządzających lub wzywających do wyrządzenia jakiejkolwiek szkody lub
 1. nawoływaniu do popełnienia czynu zabronionego,
 2. zachowaniu społecznie niewłaściwym;
 1. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych użytkowników lub Podmiotowi leczniczemu.
 1. W sytuacji gdy Użytkownicy mający możliwość zamieszczania materiałów lub zdjęć w ramach Serwisu zapewniają, iż są uprawnieni do rozpowszechniania i korzystania z zawartych w tych materiałach lub zdjęciach praw chronionych, w tym praw do wizerunków osób portretowanych, praw autorskich, praw do nazw, oznaczeń i innych i że w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw podmiotów trzecich i zwalniają od takiej odpowiedzialności Administratora. Użytkownicy oświadczają również, że udostępniając te informacje nie naruszają praw lub interesów podmiotów trzecich, w szczególności know how lub tajemnicy prawnie chronionej.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Serwisie, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Podmiotu leczniczego i zobowiązuje się zwolnić Podmiot leczniczy ze wszelkiej odpowiedzialności związanej z zamieszczonymi przez użytkownika treściami lub materiałami, w tym z roszczeń podmiotów trzecich, których prawa zostały w ten sposób naruszone.
 3. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników i sprzecznych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 5 Linki

 1. W Serwisie mogą znajdować się odniesienia (linki) do innych stron lub zasobów internetowych, niezależnych do Podmiotu leczniczego, nad którymi Podmiot leczniczy nie sprawuje kontroli. Użytkownikom zaleca się zapoznanie z odpowiednimi dokumentami mającymi zastosowanie do odwiedzanych stron prowadzonych przez podmioty trzecie.
 2. Podmiot leczniczy nie jest odpowiedzialny za dostępność, jakość oraz treść stron oraz zasobów, o których mowa w punkcie 1 powyżej, dlatego Użytkownik powinien kierować wszelkie uwagi lub reklamacje dotyczące ww. stron i zasobów do ich administratorów.
 3. Podmiot leczniczy zezwala na umieszczanie na stronach internetowych odesłań (linków) prowadzących do strony głównej Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że treści zamieszczone na tych stronach nie będą naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich, jak również tajemnicy przedsiębiorstwa, know how, zasad współżycia społecznego czy też dobrych obyczajów a w szczególności nie będą stanowiły reklamy Podmiotu leczniczego.

 

§ 6 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga połączenia z siecią internet jak i zainstalowania przeglądarki internetowej.
 2. Skorzystanie z E-wizyty wymaga dodatkowo spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z Serwisem, którym posługuje się Podmiot Leczniczy:
  1. Urządzenie (min. 4GB RAM, procesor min. 2Ghz) z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 (lub nowszą), macOS (10.10.5) lub Android i minimalną prędkością łącza 1 Mbps,
  2. zainstalowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą aplikacji niezbędnych do poprawnego połączenia z systemem teleinformatycznym,
  3. uruchomienie obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript),
  4. posiadanie kamery wideo oraz mikrofonu
 3. Połączenie z Systemem w celu realizacji e-wizyty odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usługi e-wizyty oraz przesyłu danych, Podmiot Leczniczy podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
 5. Koszty związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi Pacjent, według cennika operatora, który świadczy na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne.

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Pacjenta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Pacjenta umożliwiające jego identyfikacje.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamacje mogą być składane w szczególności na adres: e-mail: pacjent@centrum-mk.pl i adres stacjonarny Centrum Medycyny Konopnej S.A. ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa.

 

§ 8 Zasady odbywania stacjonarnych i zdalnych wizyt

 1. Wizyty świadczone są w imieniu Podmiotu Leczniczego przez Lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe na rzecz Pacjentów.
 2. Wizyta stacjonarna odbywa się w placówce Podmiotu leczniczego.
 3. E-wizyta odbywa się w formie wideokonferencji, która umożliwia jednoczesny przekaz dźwięku i obrazu.
 4. E-wizyta może polegać również na wystawieniu recepty w ramach kontynuacji leczenia. Wystawienie recepty bez konsultacji Lekarza możliwe jest dopiero po odbyciu dwóch wizyt (wstępnej i kontrolnej) u tego samego Lekarza.
 5. W celu udziału w E-wizycie Pacjent zobowiązany jest połączyć się z Podmiotem Leczniczym za pośrednictwem linku wysłanego przez Podmiot Leczniczy.
 6. E-wizyta rozpoczyna się od weryfikacji tożsamości pacjenta przez Lekarza, który ma prawo zażądać od Pacjenta podania danych niezbędnych do weryfikacji jego tożsamości, w tym żądać okazania dokumentu tożsamości.
 7. W Przypadku gdy pomimo przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Pacjenta, Lekarz będzie miał uzasadnione wątpliwości co do osoby Pacjenta, jest on uprawniony do przerwania E-wizyty.
 8. W przypadku, o którym mowa powyżej, Podmiot Leczniczy nie jest zobowiązany do zwrotu Pacjentowi opłaty za E-wizytę.
 9. W trakcie każdej wizyty Pacjent ma możliwość uzyskania porady lekarskiej, diagnozy i zaleceń co do stanu zdrowia, interpretacji wyników badań, uzyskania recepty na produkty lecznicze, uzyskania informacji na temat zalecanej terapii, w tym stosowanych leków, a także uzyskania informacji na temat profilaktyki zdrowotnej.
 10. Wystawienie recepty na produkty lecznicze odbywa się formie e-recepty zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, która to będzie udostępniona Pacjentowi poprzez przekazanie mu kodu dostępowego do e-recepty.
 11. „W wyjątkowych okolicznościach spowodowanych brakiem dostępności przepisanego przez Lekarza produktu leczniczego w aptekach, Pacjent w terminie 7 dni od daty wizyty, na której została wystawiona recepta, może zgłosić się do Podmiotu Leczniczego z prośbą o możliwość zmiany zaordynowanego leku na inny. Decyzja o zmianie podejmowana jest przez Lekarza na podstawie indywidualnej oceny lekarskiej stanu zdrowia Pacjenta.”
 12.  „W terminie 30 dni od daty wizyty, na której została wystawiona recepta, Pacjent może zgłosić się do Podmiotu Leczniczego z prośbą o przedłużenie daty ważności recepty, uzasadniając taką potrzebę. Decyzja o przedłużeniu daty ważności recepty jak i o okresie takiego przedłużenia należy do Lekarza i jest podejmowana na podstawie indywidualnej oceny lekarskiej stanu zdrowia Pacjenta”.

 

§ 9 Umówienie E-wizyty i wizyty stacjonarnej

 1. Zawarcie umowy na E-wizytę w celu udzielenia przez Podmiot Leczniczy świadczeń zdrowotnych wymaga:
  1. zarejestrowania Konta Pacjenta w Serwisie;
  2. akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności;
  3. uzupełnienia niezbędnych danych w Koncie Pacjenta;
  4. umówienia E-wizyty;
  5. dokonania płatności.
 2. Pacjent może dokonać rezerwacji terminu E-wizyty w kalendarzu dostępnym na jego Koncie po zalogowaniu.
 3. W celu rezerwacji terminu E-wizyty Pacjent zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia.
 4. Dokonanie opłaty za E-wizytę jest niezbędne do rezerwacji terminu.
 5. W przypadku wizyt stacjonarnych możliwe jest umówienie wizyty i zawarcie umowy na analogicznych zasadach jak w pkt. 1-4 powyżej, jak również telefonicznie czy bezpośrednio w placówce Podmiotu leczniczego.

 

§ 10 Zasady płatności za E-wizyty i wizyty stacjonarne umawianie za pośrednictwem Serwisu

 1. Warunkiem udziału w E-wizycie jest dokonanie opłaty przez Pacjenta zgodnej z Cennikiem za pośrednictwem PayU.
 2. Pacjent zobowiązany jest opłacić E-wizytę niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji.
 3. W przypadku braku uiszczenia opłaty we wskazanym terminie Podmiot Leczniczy ma prawo odwołać zarezerwowaną E-wizytę i udostępnić termin innym potencjalnym pacjentom.
 4. Opłatę uznaje się za dokonaną z momentem zaksięgowania jej na rachunku bankowym Podmiotu Leczniczego albo uzyskaniu potwierdzenia z serwisu PayU o realizacji zlecenia.
 5. Niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za E-wizytę Pacjent otrzyma potwierdzenie dokonania płatności i potwierdzenie umówienia E-wizyty.
 6. W przypadku umawiania wizyt stacjonarnych za pośrednictwem Serwisu, w zakresie płatności stosuje się zasady przewidziane w pkt. 1-5 powyżej.

 

§ 11 Odwołanie lub zmiana terminu wizyty umówionej za pośrednictwem Serwisu

 1. Pacjent jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu wizyty umówionej za pośrednictwem Serwisu najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem.
 2. W przypadku braku odwołania lub zmiany terminu wizyty oraz niepojawienia się na niej Pacjenta, Podmiot Leczniczy jest uprawniony do zatrzymania opłaty i niezwracania Pacjentowi kosztów, które poniósł.
 3. Odwołać lub zmienić termin wizyty można za pomocą Serwisu po zalogowaniu się na Konto Pacjenta.
 4. Podmiot Leczniczy niezwłocznie potwierdzi odwołanie lub zmianę terminu wizyty poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.
 5. Podmiot Leczniczy może odwołać zarezerwowany termin wizyty w każdym momencie, informując o tym Pacjenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS. W takiej sytuacji Podmiot Leczniczy zobowiązuje się zaproponować Pacjentowi nowy termin wizyty.
 6. Jeżeli Pacjent dokonał opłaty za wizytę i nie zaakceptował on nowego terminu wizyty zaproponowanego przez Podmiot Leczniczy, jest on uprawniony do zwrotu uiszczonej opłaty w terminie 14 dni.
 7. Przez niepojawienie się na E-wizycie rozumie się niepołączenie Pacjenta z Podmiotem Leczniczym za pośrednictwem Serwisu w ciągu maksymalnie 1o minut od zarezerwowanej godziny E-wizyty.

 

§ 12 Prawa i obowiązki Pacjenta

 1. Pacjent w trakcie rezerwacji wizyty, a także w trakcie jej trwania, zobowiązany jest podawać dane i składać oświadczenia zgodne z prawdą. Podmiot Leczniczy nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niepełnych lub nieprawdziwych danych lub złożenie nieprawidłowych oświadczeń.
 2. Pacjentowi nie wolno przesyłać za pośrednictwem Serwisu treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawo.
 3. W ramach terapii prowadzonej przez Lekarza Podmiotu Leczniczego, Pacjent zobowiązuje się do stosowania przepisanych mu produktów leczniczych wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
 4. Pacjent zobowiązuje się nie udostępniać komukolwiek wystawionych mu recept oraz wykupionych na podstawie tych recept produktów leczniczych.
 5. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że umówienie się na wizytę nie oznacza, że Lekarz wystawi mu receptę na medyczną marihuanę, jeżeli Lekarz uzna, że nie ma wskazań do stosowania tego leku lub istnieją przeciwwskazania. Lekarz ma prawo odmówić ponownego wypisania recepty w przypadku jej zgubienia lub wcześniejszego zużycia przepisanych leków, wbrew zaleceniom.
 6. Lekarz ma również prawo odmówić wystawienia recepty na medyczną marihuanę na dalszym etapie leczenia, jeśli poweźmie wątpliwość co do przestrzegania przez Pacjenta ustalonych zasad leczenia.
 7. Pacjent jest zobowiązany do zapoznania się z Cennikiem oraz Regulaminem Organizacyjnym, dostępnymi na stronie Podmiotu Leczniczego.

 

§ 13 Przetwarzanie i ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jak i Pacjentów jest Podmiot Leczniczy.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jak i polityki cookies znajdują się w zakładce Polityka Prywatności https://centrum-mk.pl/polityka-prywatnosci.

§ 14 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny w Serwisie w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.
 2. Podmiot leczniczy uprawniony jest do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez użytkownika z Serwisu, jak również w skutek zakończenia funkcjonowania Serwisu.
 4. W razie zmiany Regulaminu, użytkownik zostanie poinformowany o zmianie oraz jej treści za pomocą Serwisu. Jednocześnie Podmiot leczniczy udostępni użytkownikowi nową wersję Regulaminu za pomocą Serwisu. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia go w Serwisie w sposób określony w ust. 1.
 6. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.