REGULAMIN E-WIZYT CENTRUM MEDYCYNY KONOPNEJ S.A.

(„REGULAMIN”)

§ 1 Definicje

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:
  1. Cennik – cennik E-wizyty udostępniany Pacjentowi na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem <link>;
  2. E-wizyta – udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  3. Konto – indywidualne konto Pacjenta, założone podczas rejestracji do Serwisu;
  4. Lekarz – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę z zakresu stosowania medycznej marihuany, współpracująca z Podmiotem Leczniczym i przeprowadzająca w jego imieniu E-wizyty;
  5. Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z E-wizyty i posiada indywidualne Konto;
  6. Serwis – niniejsza strona internetowa https://centrum-mk.pl/
  7. Podmiot Leczniczy – Centrum Medycyny Konopnej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 46; 00-679 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000877729, NIP 7011016480, REGON 38804511100000, kapitał zakładowy 100 000,00 złotych, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000237828
  8. Regulamin Organizacyjny – Regulamin organizacyjny Podmiotu Leczniczego, dostępny pod adresem https://centrum-mk.pl/regulamin-organizacyjny ;
  9. Regulamin Serwisu – Regulamin serwisu Podmiotu Leczniczego, dostępny pod adresem https://centrum-mk.pl/regulamin-serwisu, którego każdy Użytkownik oraz Pacjent zobowiązują się przestrzegać;
  10. Umowa na E-wizytę – umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych za pomocą systemów teleinformatycznych i systemów łączności tj. w formie E-wizyty, zawarta pomiędzy Pacjentem a Podmiotem leczniczym;
  11. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu, jednak nie ma założonego Konta i nie jest Pacjentem Podmiotu leczniczego.
 2. Pozostałe pojęcia (nie zdefiniowane powyżej) użyte w Regulaminie należy definiować zgodnie ze znaczeniem nadanym im zwyczajowo.

§ 2 Zasady odbywania E-wizyty

 1. E-wizyty świadczone są w imieniu Podmiotu Leczniczego przez Lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe na rzecz Pacjentów, którzy posiadają Konto na platformie Lekarz.center.
 2. Pacjent jest przydzielany do odpowiedniego Lekarza przez Podmiot Leczniczy w celu odbycia E-wizyty, na podstawie Wstępnej kwalifikacji z wykorzystaniem Ankiety Pacjenta, o której mowa w §10.
 3. E-wizyta odbywa się w formie wideokonferencji, która umożliwia jednoczesny przekaz dźwięku i obrazu.
 4.  E-wizyta trwa maksymalnie 30 minut w przypadku pierwszej E-wizyty, oraz maksymalnie 20 minut w przypadku kolejnych E-wizyt.
 5. E-wizyta może polegać również na wystawieniu recepty w ramach kontynuacji leczenia. Wystawienie recepty bez wideo konsultacji Lekarza możliwe jest dopiero po odbyciu dwóch wizyt (wstępnej i kontrolnej) u tego samego Lekarza.
 6. W celu udziału w E-wizycie Pacjent zobowiązany jest połączyć się z Podmiotem Leczniczym za pośrednictwem platformy lekarz.center.
 7. Wizyta rozpoczyna się od weryfikacji tożsamości pacjenta przez Lekarza, który ma prawo zażądać od Pacjenta podania danych niezbędnych do weryfikacji jego tożsamości, w tym żądać okazania dokumentu tożsamości.
 8. W Przypadku gdy pomimo przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Pacjenta, Lekarz będzie miał uzasadnione wątpliwości co do osoby Pacjenta, jest on uprawniony do przerwania E-wizyty.
 9. W przypadku, o którym mowa powyżej, Podmiot Leczniczy nie jest zobowiązany do zwrotu Pacjentowi opłaty za E-wizytę.
 10. W trakcie E-wizyty Pacjent ma możliwość uzyskania porady lekarskiej, diagnozy i zaleceń co do stanu zdrowia, interpretacji wyników badań, uzyskania recepty produkty lecznicze na bazie medycznej marihuany, uzyskania informacji na temat zalecanej terapii, w tym stosowanych leków, a także uzyskania informacji na temat profilaktyki zdrowotnej.
 11. W trakcie E-wizyty Lekarz przygotuje dokumentację medyczną na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego oraz ankiety Pacjenta która była podstawą wstępnej kwalifikacji do wizyty lekarskiej.
 12. W przypadku gdy dokumentacja medyczna nie będzie kompletna lub zajdą inne, znaczące powody co do konieczności jej uzupełnienia, Lekarz ma prawo wstrzymać się z wystawieniem E-Recepty do czasu uzupełnienia przez Pacjenta dokumentacji medycznej (np. dostarczenia wyników lub wykonania dodatkowych badań, dodatkowej konsultacji u innego specjalisty).
 13. Lekarz ma prawo odmowy wystawienia e-recepty na produkty lecznicze na bazie marihuany medycznej w przypadku, gdy przeprowadzony w trakcie wideo porady wywiad medyczny nie będzie wskazywać na konieczność włączenia terapii marihuaną medyczną lub z innych przyczyn zdrowotnych wykluczających terapię Pacjenta a ujawnionych podczas porady.
 14. Wystawienie recepty na produkty lecznicze odbywa się formie e-recepty zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i będzie udostępniona Pacjentowi poprzez przekazanie mu kodu dostępowego do e-recepty.
 15. E-recepta będzie mogła być wystawiona tylko i wyłącznie, gdy Pacjent dostarczy podpisaną własnoręcznie zgodę na leczenie przy wykorzystaniu Formularza Zgody na Terapię Marihuaną Medyczną, przekazanego Pacjentowi drogą elektroniczną po dokonaniu rejestracji.

§ 3 Umówienie E-wizyty

 1. Zawarcie Umowy na E-wizytę w celu udzielenia przez Podmiot Leczniczy świadczeń zdrowotnych wymaga:
  1. zarejestrowania Konta Pacjenta w Serwisie;
  2. akceptacji Regulaminu i zgody RODO
  3. przesłania wypełnionej Ankiety Pacjenta,
  4. uzupełnienia niezbędnych danych w Koncie Pacjenta,
  5. umówienia E-wizyty,
  6. dostarczenia Formularza Zgody Na Terapię Marihuana Medyczną
  7. dokonania płatności.
 2. Pacjent może dokonać rezerwacji terminu E-wizyty w kalendarzu dostępnym na jego Koncie po zalogowaniu.
 3. W celu rezerwacji terminu E-wizyty Pacjent zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia.
 4. W celu umówienia E-wizyty niezbędne jest także podanie innych danych, o których mowa w §10 i pozytywne przejście Wstępnej kwalifikacji.
 5. Dokonanie opłaty za E-wizytę jest niezbędne do rezerwacji terminu.

§4 Wstępna kwalifikacja

 1. E-wizyta może być zrealizowana tylko po wcześniejszym uzupełnieniu przez Pacjenta Ankiety Pacjenta, podczas którego Pacjent zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na temat swojego stanu zdrowia, przyjmowanych leków oraz podstawowych danych takich jak: imię, nazwisko, rok urodzenia, waga, wzrost, wcześniejszy kontakt oraz doświadczenia z terapią marihuaną medyczną.
 2. Pacjent zobowiązany jest do udzielenia wyczerpujących i zgodnych z prawdą informacji, gdyż od tego może zależeć kierunek jego terapii i możliwość zakwalifikowania na E-wizytę.
 3. Odmowa podania niezbędnych informacji na etapie wstępnego wywiadu medycznego uniemożliwia dokonanie rezerwacji E-wizyty.
 4. W przypadku gdy dane nie będą kompletne i tym samym. Nie wystarczające do kwalifikacji Pacjenta na terapię, Pacjent może zostać poproszony o uzupełnienie ankiety. W takiej sytuacji Pacjent otrzyma informację o dalszych krokach za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Podmiot Leczniczy zastrzega sobie prawo stwierdzenia, że Pacjent na podstawie udzielonych we wstępnym wywiadzie medycznym informacji, nie kwalifikuje się do odbycia E-wizyty u specjalistów współpracujących z Podmiotem Leczniczym. W takiej sytuacji Pacjent otrzyma informację za pośrednictwem poczty e-mail o braku możliwości zapisania go na E-wizytę.
 6. W przypadku, gdy Pacjent został zakwalifikowany do E-wizyty, Podmiot Leczniczy potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS możliwość odbycia E-wizyty. Po otrzymaniu takiego potwierdzenia możliwa będzie rezerwacja dogodnego dla Pacjenta terminu.

§5 Zasady płatności za E-wizyty

 1. Warunkiem udziału w E-wizycie jest dokonanie opłaty przez Pacjenta zgodnej z Cennikiem za pośrednictwem serwis PayU.
 2. Pacjent zobowiązany jest opłacić E-wizytę niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji.
 3. W przypadku braku uiszczenia opłaty we wskazanym terminie Podmiot Leczniczy ma prawo odwołać zarezerwowaną E-wizytę i udostępnić termin innym potencjalnym pacjentom.
 4. Opłatę uznaje się za dokonaną z momentem zaksięgowania jej na rachunku bankowym Podmiotu Leczniczego albo uzyskaniu potwierdzenia z Serwisu PayU o realizacji zlecenia.
 5. Niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za E-wizytę Pacjent otrzyma potwierdzenie dokonania płatności i potwierdzenie umówienia E-wizyty.

§ 6 Odwołanie lub zmiana terminu E-wizyty

 1. Pacjent jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu E-wizyty najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem.
 2. W przypadku braku odwołania lub zmiany terminy E-wizyty oraz niepojawienia się na niej Pacjenta, Podmiot Leczniczy jest uprawniony do zatrzymania opłaty i niezwracania Pacjentowi kosztów, które poniósł.
 3. Odwołać lub zmienić termin E-wizyty można za pomocą Serwisu po zalogowaniu się na Konto Pacjenta.  
 4. Podmiot Leczniczy niezwłocznie potwierdzi odwołanie lub zmianę terminu E-wizyty poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.
 5. Podmiot Leczniczy może odwołać zarezerwowany termin E-wizyty w każdym momencie, informując o tym Pacjenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS. W takiej sytuacji Podmiot Leczniczy zobowiązuje się zaproponować Pacjentowi nowy termin E-wizyty.
 6. Jeżeli Pacjent dokonał opłaty za E-wizytę i nie zaakceptował on nowego terminu E-wizyty zaproponowanego przez Podmiot Leczniczy, jest uprawniony do zwrotu uiszczonej opłaty w terminie 14 dni.
 7. Przez niepojawienie się na E-wizycie rozumie się niepołączenie Pacjenta z Podmiotem Leczniczym za pośrednictwem Serwisu w ciągu maksymalnie 1o minut od zarezerwowanej godziny E-wizyty.

§ 7 Prawa i obowiązki Pacjenta

 1. Pacjent w trakcie rezerwacji E-wizyty, a także w trakcie jej trwania, zobowiązany jest podawać dane i składać oświadczenia zgodne z prawdą. Podmiot Leczniczy nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niepełnych lub nieprawdziwych danych lub złożenie nieprawidłowych oświadczeń.
 2. Pacjentowi nie wolno przesyłać za pośrednictwem Serwisu treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawo.
 3. W ramach terapii prowadzonej przez Lekarza Podmiotu Leczniczego, Pacjent zobowiązuje się do stosowania przepisanych mu produktów leczniczych wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
 4. Pacjent zobowiązuje się nie modyfikować samodzielnie ilości zażywanych produktów leczniczych, które zostały mu przepisane przez Lekarza.
 5. Pacjent zobowiązuje się nie udostępniać komukolwiek wystawionych mu recept oraz wykupionych na podstawie tych recept produktów leczniczych.
 6. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że umówienie się na E-wizytę nie oznacza, że Lekarz wystawi mu receptę na medyczną marihuanę, jeżeli Lekarz uzna, że nie ma wskazań do stosowania tego leku lub istnieją przeciwwskazania. Lekarz ma prawo odmówić ponownego wypisania recepty w przypadku jej zgubienia lub wcześniejszego zużycia przepisanych leków, wbrew zaleceniom.
 7. Lekarz ma również prawo odmówić wystawienia recepty na medyczną marihuanę na dalszym etapie leczenia, jeśli poweźmie wątpliwość co do przestrzegania przez Pacjenta ustalonych zasad leczenia.
 8. Pacjent jest zobowiązany do zapoznania się z Cennikiem oraz Regulaminem Organizacyjnym.

§ 8 Przetwarzanie i ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jak i Pacjentów jest Podmiot Leczniczy.
 2.  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności https://centrum-mk.pl/polityka-prywatnosci .

§ 9 Wymagania techniczne niezbędne do odbycia E-wizyty

 1. Skorzystanie z E-wizyty wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z Serwisem, którym posługuje się Podmiot Leczniczy:
  1. Urządzenie (min. 4GB RAM, procesor min. 2Ghz) z dostępem do sieci
  2. Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 (lub nowszą), macOS (10.10.5) lub Android i minimalną prędkością łącza 1 Mbps,
  3. zainstalowana przeglądarka internetowa w wersji Chrome 56, FireFox 50, IE11, Opera 42 lub nowsza z włączoną obsługą aplikacji niezbędnych do
  4. poprawnego połączenia z systemem teleinformatycznym,
  5. uruchomienie obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript),
  6.  posiadanie kamery wideo oraz mikrofonu
 2. Połączenie z Systemem w celu realizacji e-wizyty odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usługi e-wizyty oraz przesyłu danych, Podmiot Leczniczy podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
 4. Koszty związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi Pacjent, według cennika operatora, który świadczy na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne dotyczące E-wizyty

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Pacjenta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Pacjenta umożliwiające jego identyfikacje.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamacje mogą być składane w szczególności na adres: pacjent@centrum-mk.pl lub w siedzibie Podmiotu Leczniczego Centrum Medycyny Konopnej SA ul. Wilcza 46 piętro pierwsze, 00-679 Warszawa.

§11 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny pod adresem https://centrum-mk.pl/regulamin-e-wizyt w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.
 2. Podmiot leczniczy uprawniony jest do zablokowania dostępu do Serwisu jak i Konta Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 3. W razie zmiany Regulaminu, użytkownik zostanie poinformowany o zmianie oraz jej treści za pomocą Serwisu.
 4. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia go w Serwisie w sposób określony w ust. 1.
 5. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.