§ 1 Informacje wstępne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu www.centrum-mk.pl ,  Centrum Medycyny Konopnej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 46; 00-679 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000877729, NIP 7011016480, REGON 388045111000016, kapitał zakładowy 100 000,00 złotych, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr księgi rej. 1-000000237828, kod resortowy V.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w tym usług w postaci E-wizyty, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności użytkowników Serwisu oraz Podmiotu leczniczego.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja całości jego treści. 
 4. Regulamin jest dostępny dla użytkowników nieodpłatnie przez cały okres działania Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 6. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystania z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Podmiotu leczniczego lub użytkowników Serwisu zagrażających ich prawom lub interesom.
 7. Serwis oraz wszystkie jego elementy (w tym programistyczne, graficzne i inne) oraz nazwa podlegają ochronie prawnej i korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie lub w stosownych przepisach prawa. Udostępnienie przez Podmiot leczniczy Serwisu do korzystania, zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu lub danych, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i na potrzeby własnego użytku.

§ 2 Definicje

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco: 
  1. Cennik – cennik E-wizyty udostępniany Pacjentowi na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem centrum-mk.pl/cennik
  2. E-wizyta – udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  3. Konto – indywidualne konto Pacjenta, założone podczas rejestracji do Serwisu;
  4. Lekarz – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę z zakresu stosowania medycznej marihuany, współpracująca z Podmiotem Leczniczym i przeprowadzająca w jego imieniu E-wizyty;
  5. Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z E-wizyty i posiada indywidualne Konto;
  6. Serwis – niniejsza strona internetowa < aurero/lekarz.center
  7. Podmiot Leczniczy – Centrum Medycyny Konopnej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 46; 00-679 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000877729, NIP 7011016480, REGON 38804511100000, kapitał zakładowy 100 000,00 złotych, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr  księgi rejestrowej 1-000000237828, kod resortowy V.
  8. Regulamin Organizacyjny – Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, dostępny pod adresem www.centrum-mk.pl
  9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  10. Umowa na E-wizytę – umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych za pomocą systemów teleinformatycznych i systemów łączności tj. w formie E-wizyty, zawarta pomiędzy Pacjentem a Podmiotem leczniczym;
  11. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu, jednak nie ma założonego Konta i nie jest Pacjentem Podmiotu leczniczego. 
 2. Pozostałe pojęcia (nie zdefiniowane powyżej) użyte w Regulaminie należy definiować zgodnie ze znaczeniem nadanym im zwyczajowo. 

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Podmiot leczniczy jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).    
 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją całości treści Regulaminu oraz oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Użytkownikiem Serwisu/ Pacjentem a Podmiotem leczniczym. 
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług bezpłatnych, następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek (pierwszej) czynności w Serwisie przez jego użytkownika. Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i dostępnymi funkcjonalnościami jakie oferuje Serwis.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie wymaga założenia Konta, jednak brak Konta uniemożliwia korzystanie z wielu funkcjonalności, w tym np. uniemożliwia odbycie e-wizyty.
 5. Podmiot leczniczy świadczy następujące usługi:
  1. możliwość przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników;
  2. możliwość odbywania E-wizyt za pomocą Serwisu;
  3. dostęp do historii wizyt
 6. Podmiot leczniczy może umieszczać w Serwisie informacje dotyczące:
  1. Działalności medycznej Podmiotu leczniczego;
  2. Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych;
  3. Metod leczenia;
  4. Innych zagadnień naukowo-medycznych;
  5. Produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety;
 7. Jakiekolwiek informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane w szczególności jako reklama Podmiotu leczniczego, produktów leczniczych, ani tym bardziej jako porada medyczna lub forma konsultacji, oczywiście z wyłączeniem sytuacji, gdzie Pacjent korzysta za pomocą Serwisu z E-wizyty. 
 8. Podmiot leczniczy wyraźnie zastrzega, że wykorzystanie jakichkolwiek zamieszczonych w Serwisie informacji dotyczących zastosowania produktów leczniczych lub podejmowania jakichkolwiek innych działań o znaczeniu medycznym wymaga uprzedniego uzyskania fachowej porady lekarza lub farmaceuty, udzielonej po przeprowadzeniu kompleksowego wywiadu zdrowotnego.

§ 4 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania Regulaminu
  2. nienaruszania w sposób bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Podmiotu leczniczego lub osób trzecich,
  3. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek prawa użytkowników, w szczególności polegających na:
   1.  zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o użytkownikach bez ich wyraźnej zgody (z wyjątkiem sytuacji, gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu), 
   2. wzywaniu do nienawiści na jakimkolwiek tle,
   3. propagowaniu przemocy lub innych zachowań społecznie nieakceptowalnych, wyrządzających lub wzywających do wyrządzenia jakiejkolwiek szkody lub 
   4. nawoływaniu do popełnienia czynu zabronionego, 
   5. zachowaniu społecznie niewłaściwym;
  4. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych użytkowników lub Podmiotowi leczniczemu.
 2. W sytuacji, gdy Użytkownicy mający możliwość zamieszczania materiałów lub zdjęć w ramach Serwisu zapewniają, iż są uprawnieni do rozpowszechniania i korzystania z zawartych w tych materiałach lub zdjęciach praw chronionych, w tym praw do wizerunków osób portretowanych, praw autorskich, praw do nazw, oznaczeń i innych i że w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw podmiotów trzecich i zwalniają od takiej odpowiedzialności Administratora. Użytkownicy oświadczają również, że udostępniając te informacje nie naruszają praw lub interesów podmiotów trzecich, w szczególności know how lub tajemnicy prawnie chronionej.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Serwisie, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Podmiotu leczniczego i zobowiązuje się zwolnić Podmiot leczniczy ze wszelkiej odpowiedzialności związanej z zamieszczonymi przez użytkownika treściami lub materiałami, w tym z roszczeń podmiotów trzecich, których prawa zostały w ten sposób naruszone. 
 4. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników i sprzecznych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5 Linki

 1. W Serwisie mogą znajdować się odniesienia (linki) do innych stron lub zasobów internetowych, niezależnych do Podmiotu leczniczego, nad którymi Podmiot leczniczy nie sprawuje kontroli. Użytkownikom zaleca się zapoznanie z odpowiednimi dokumentami mającymi zastosowanie do odwiedzanych stron prowadzonych przez podmioty trzecie.
 2. Podmiot leczniczy nie jest odpowiedzialny za dostępność, jakość oraz treść stron oraz zasobów, o których mowa w punkcie 1 powyżej, dlatego Użytkownik powinien kierować wszelkie uwagi lub reklamacje dotyczące ww. stron i zasobów do ich administratorów.
 3. Podmiot leczniczy zezwala na umieszczanie na stronach internetowych odesłań (linków) prowadzących do strony głównej Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że treści zamieszczone na tych stronach nie będą naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich, jak również tajemnicy przedsiębiorstwa, know how, zasad współżycia społecznego czy też dobrych obyczajów a w szczególności nie będą stanowiły reklamy Podmiotu leczniczego.

§ 6 Wymagania techniczne

 1. Skorzystanie z E-wizyty wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z Serwisem, którym posługuje się Podmiot Leczniczy:
  1. Urządzenie (min. 4GB RAM, procesor min. 2Ghz) z dostępem do sieci
  2. Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 (lub nowszą), macOS (10.10.5) lub Android i minimalną prędkością łącza 1 Mbps,
  3. zainstalowana przeglądarka internetowa w wersji Chrome 56, FireFox 50, IE11, Opera 42 lub nowsza z włączoną obsługą aplikacji niezbędnych do
  4. poprawnego połączenia z systemem teleinformatycznym,
  5. uruchomienie obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript),
  6.  posiadanie kamery wideo oraz mikrofonu 
 2. 2. Połączenie z Systemem w celu realizacji e-wizyty odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usługi e-wizyty oraz przesyłu danych, Podmiot Leczniczy podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
 4. Koszty związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi Pacjent, według cennika operatora, który świadczy na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Pacjenta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Pacjenta umożliwiające jego identyfikacje.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamacje mogą być składane w szczególności na adres: adres e-mail: pacjent@centrum-mk.pl i adres stacjonarny Centrum Medycyny Konopnej S.A. ul. Wilcza 46 piętro 1, 00-679 Warszawa.

§ 8 Zasady odbywania E-wizyty

 1. E-wizyty świadczone są w imieniu Podmiotu Leczniczego przez Lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe na rzecz Pacjentów, którzy posiadają Konto. 
 2. Pacjent jest przydzielany do odpowiedniego Lekarza przez Podmiot Leczniczy w celu odbycia E-wizyty, na podstawie Wstępnej kwalifikacji, o której mowa w § 10.
 3. E-wizyta odbywa się w formie wideokonferencji, która umożliwia jednoczesny przekaz dźwięku i obrazu. 
 4.  E-wizyta trwa maksymalnie 30 minut w przypadku pierwszej E-wizyty, oraz maksymalnie 20 minut w przypadku kolejnych E-wizyt.
 5. E-wizyta może polegać również na wystawieniu recepty w ramach kontynuacji leczenia. Wystawienie recepty bez konsultacji Lekarza możliwe jest dopiero po odbyciu dwóch wizyt (wstępnej i kontrolnej) u tego samego Lekarza. 
 6. W celu udziału w E-wizycie Pacjent zobowiązany jest połączyć się z Podmiotem Leczniczym za pośrednictwem portalu; aurero/Lekarz.center
 7. Wizyta rozpoczyna się od weryfikacji tożsamości pacjenta przez Lekarza, który ma prawo zażądać od Pacjenta podania danych niezbędnych do weryfikacji jego tożsamości, w tym żądać okazania dokumentu tożsamości.
 8. W Przypadku gdy pomimo przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Pacjenta, Lekarz będzie miał uzasadnione wątpliwości co do osoby Pacjenta, jest on uprawniony do przerwania E-wizyty.
 9. W przypadku, o którym mowa powyżej, Podmiot Leczniczy nie jest zobowiązany do zwrotu Pacjentowi opłaty za E-wizytę.
 10. W trakcie E-wizyty Pacjent ma możliwość uzyskania porady lekarskiej, diagnozy i zaleceń co do stanu zdrowia, interpretacji wyników badań, uzyskania recepty produkty lecznicze, uzyskania informacji na temat zalecanej terapii, w tym stosowanych leków, a także uzyskania informacji na temat profilaktyki zdrowotnej.
 11. Wystawienie recepty na produkty lecznicze odbywa się formie e-recepty zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i będzie udostępniona Pacjentowi poprzez przekazanie mu kodu dostępowego do e-recepty.

§ 9 Umówienie E-wizyty

 1. Zawarcie Umowy na E-wizytę w celu udzielenia przez Podmiot Leczniczy świadczeń zdrowotnych wymaga:
  1. zarejestrowania Konta Pacjenta w Serwisie;
  2. akceptacji Regulaminu 
  3. wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej
  4. udzielenie zgody na terapie medyczną marihuaną
  5. uzupełnienia niezbędnych danych w Koncie Pacjenta;
  6. umówienia E-wizyty;
  7. dokonania płatności.
 2. Pacjent może dokonać rezerwacji terminu E-wizyty w kalendarzu dostępnym na jego Koncie po zalogowaniu. 
 3. W celu rezerwacji terminu E-wizyty Pacjent zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia.
 4. W celu umówienia E-wizyty niezbędne jest także podanie innych danych, o których mowa w §10 i pozytywne przejście Wstępnej kwalifikacji.
 5. Dokonanie opłaty za E-wizytę jest niezbędne do rezerwacji terminu. 

§10 Wstępna kwalifikacja

 1. E-wizyta realizowana jest po wcześniejszym uzupełnieniu przez Pacjenta wstępnego wywiadu medycznego, podczas którego Pacjent zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na temat swojego stanu zdrowia.
 2. Pacjent zobowiązany jest do udzielenia wyczerpujących i zgodnych z prawdą informacji, gdyż od tego może zależeć kierunek jego terapii i możliwość zakwalifikowania na E-wizytę.
 3. Odmowa podania niezbędnych informacji na etapie wstępnego wywiadu medycznego uniemożliwia dokonanie rezerwacji E-wizyty.
 4. Podmiot Leczniczy zastrzega sobie prawo stwierdzenia, że Pacjent na podstawie udzielonych we wstępnym wywiadzie medycznym informacji, nie kwalifikuje się do odbycia E-wizyty u specjalistów współpracujących z Podmiotem Leczniczym. W takiej sytuacji Pacjent otrzyma informację za pośrednictwem poczty e-mail o braku możliwości zapisania go na E-wizytę.
 5. W przypadku, gdy Pacjent został zakwalifikowany do E-wizyty, Podmiot Leczniczy potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS możliwość odbycia E-wizyty. Po otrzymaniu takiego potwierdzenia możliwa będzie rezerwacja dogodnego dla Pacjenta terminu.

§11 Zasady płatności za E-wizyty

 1. Warunkiem udziału w E-wizycie jest dokonanie opłaty przez Pacjenta zgodnej z Cennikiem za pośrednictwem serwis PayU.
 2. Pacjent zobowiązany jest opłacić E-wizytę niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji.
 3. W przypadku braku uiszczenia opłaty we wskazanym terminie Podmiot Leczniczy ma prawo odwołać zarezerwowaną E-wizytę i udostępnić termin innym potencjalnym pacjentom.
 4. Opłatę uznaje się za dokonaną z momentem zaksięgowania jej na rachunku bankowym Podmiotu Leczniczego albo uzyskaniu potwierdzenia z Serwisu PayU o realizacji zlecenia.
 5. Niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za E-wizytę Pacjent otrzyma potwierdzenie dokonania płatności i potwierdzenie umówienia E-wizyty.

§ 12 Odwołanie lub zmiana terminu E-wizyty

 1. Pacjent jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu E-wizyty najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem.
 2. W przypadku braku odwołania lub zmiany terminy E-wizyty oraz niepojawienia się na niej Pacjenta, Podmiot Leczniczy jest uprawniony do zatrzymania opłaty i niezwracania Pacjentowi kosztów, które poniósł.
 3. Odwołać lub zmienić termin E-wizyty można za pomocą Serwisu po zalogowaniu się na Konto Pacjenta.  
 4. Podmiot Leczniczy niezwłocznie potwierdzi odwołanie lub zmianę terminu E-wizyty poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.
 5. Podmiot Leczniczy może odwołać zarezerwowany termin E-wizyty w każdym momencie, informując o tym Pacjenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS. W takiej sytuacji Podmiot Leczniczy zobowiązuje się zaproponować Pacjentowi nowy termin E-wizyty. 
 6. Jeżeli Pacjent dokonał opłaty za E-wizytę i nie zaakceptował on nowego terminu E-wizyty zaproponowanego przez Podmiot Leczniczy, jest uprawniony do zwrotu uiszczonej opłaty w terminie 14 dni. 
 7. Przez niepojawienie się na E-wizycie rozumie się niepołączenie Pacjenta z Podmiotem Leczniczym za pośrednictwem Serwisu w ciągu maksymalnie 1o minut od zarezerwowanej godziny E-wizyty.

§ 13 Prawa i obowiązki Pacjenta

 1. Pacjent w trakcie rezerwacji E-wizyty, a także w trakcie jej trwania, zobowiązany jest podawać dane i składać oświadczenia zgodne z prawdą. Podmiot Leczniczy nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niepełnych lub nieprawdziwych danych lub złożenie nieprawidłowych oświadczeń.
 2. Pacjentowi nie wolno przesyłać za pośrednictwem Serwisu treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawo.
 3. W ramach terapii prowadzonej przez Lekarza Podmiotu Leczniczego, Pacjent zobowiązuje się do stosowania przepisanych mu produktów leczniczych wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
 4. Pacjent zobowiązuje się nie modyfikować samodzielnie ilości zażywanych produktów leczniczych, które zostały mu przepisane przez Lekarza.
 5. Pacjent zobowiązuje się nie udostępniać komukolwiek wystawionych mu recept oraz wykupionych na podstawie tych recept produktów leczniczych. 
 6. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że umówienie się na E-wizytę nie oznacza, że Lekarz wystawi mu receptę na medyczną marihuanę, jeżeli Lekarz uzna, że nie ma wskazań do stosowania tego leku lub istnieją przeciwwskazania. Lekarz ma prawo odmówić ponownego wypisania recepty w przypadku jej zgubienia lub wcześniejszego zużycia przepisanych leków, wbrew zaleceniom.
 7. Lekarz ma również prawo odmówić wystawienia recepty na medyczną marihuanę na dalszym etapie leczenia, jeśli poweźmie wątpliwość co do przestrzegania przez Pacjenta ustalonych zasad leczenia. 
 8. Pacjent jest zobowiązany do zapoznania się z Cennikiem oraz Regulaminem Organizacyjnym.

§ 14 Przetwarzanie i ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jak i Pacjentów jest Podmiot Leczniczy.
 2.  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności na stronie www.centrum-mk.pl

§15 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny pod adresem Centrum Medycyny Konopnej S.A. ul. Wilcza 46 piętro 1, 00-679 Warszawa w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.
 2. Podmiot leczniczy uprawniony jest do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez użytkownika z Serwisu, jak również wskutek zakończenia funkcjonowania Serwisu.
 4. W razie zmiany Regulaminu, użytkownik zostanie poinformowany o zmianie oraz jej treści za pomocą Serwisu. Jednocześnie Podmiot leczniczy udostępni użytkownikowi nową wersję Regulaminu za pomocą Serwisu. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia go w Serwisie w sposób określony w ust. 1.
 6. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.

 Udostępnienie przez Administratora Użytkownikom Serwisu do korzystania, zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu lub Danych, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i na potrzeby własnego użytku.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Administrator jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).   
 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją całości treści Regulaminu oraz oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między użytkownikiem Serwisu a Administratorem (dalej „Umowa”).
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek (pierwszej) czynności w Serwisie przez Użytkownika. Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i dostępnymi funkcjonalnościami jakie oferuje Serwis.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie wymaga założenia konta, z zastrzeżeniem, że założenie konta jest niezbędne do korzystania z usług udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem Serwisu, w takim wypadku niezbędne jest również zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu E-wizyt.
 5. Administrator świadczy następujące usługi (dalej łącznie: „Usługi”):
  1. możliwość przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników;
  2. świadczenie usług zdrowotnych za pośrednictwem Serwisu;
  3. działalność edukacyjno-informacyjna z zakresu medycyny.
 6. Administrator może umieszczać w Serwisie informacje dotyczące:
  1. produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety,
  2. zagadnień medycznych,
  3. działalności Administratora.
 7. Jakiekolwiek informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane w szczególności jako reklama jakichkolwiek produktów leczniczych ani tym bardziej jako porada medyczna lub forma konsultacji, chyba że Użytkownik Serwisu korzysta z usług udzielania świadczeń zdrowotnych.
 8. Administrator wyraźnie zastrzega, że wykorzystanie jakichkolwiek zamieszczonych w Serwisie informacji dotyczących zastosowania produktów leczniczych lub podejmowania jakichkolwiek innych działań o znaczeniu medycznym wymaga uprzedniego uzyskania fachowej porady lekarza lub farmaceuty, udzielonej po przeprowadzeniu kompleksowego wywiadu zdrowotnego.

§ 3 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania Regulaminu
  2. nienaruszania w sposób bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Administratora lub osób trzecich,
  3. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek prawa użytkowników, w szczególności polegających na:
   1.  zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o użytkownikach bez ich wyraźnej zgody (z wyjątkiem sytuacji, gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu),
   2. wzywaniu do nienawiści na jakimkolwiek tle,
   3. propagowaniu przemocy lub innych zachowań społecznie nieakceptowalnych, wyrządzających lub wzywających do wyrządzenia jakiejkolwiek szkody lub
   4. nawoływaniu do popełnienia czynu zabronionego,
   5. zachowaniu społecznie niewłaściwym;
  4. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych użytkowników lub Administratorowi.
 2. W sytuacji, gdy Użytkownicy mający możliwość zamieszczania materiałów lub zdjęć w ramach Serwisu zapewniają, iż są uprawnieni do rozpowszechniania i korzystania z zawartych w tych materiałach lub zdjęciach praw chronionych, w tym praw do wizerunków osób portretowanych, praw autorskich, praw do nazw, oznaczeń i innych i że w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw podmiotów trzecich i zwalniają od takiej odpowiedzialności Administratora. Użytkownicy oświadczają również, że udostępniając te informacje nie naruszają praw lub interesów podmiotów trzecich, w szczególności know how lub tajemnicy prawnie chronionej.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Serwisie, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora i zobowiązuje się zwolnić Administratora ze wszelkiej odpowiedzialności związanej z zamieszczonymi przez użytkownika treściami lub materiałami, w tym z roszczeń podmiotów trzecich, których prawa zostały w ten sposób naruszone.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników i sprzecznych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 4 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu. Administrator nie może jednak zagwarantować, że Serwis będzie działać bez zakłóceń i błędów, a treści będą docierać do użytkownika w formie bezbłędnej i kompletnej. Administrator nie gwarantuje także, że użytkownik uzyska w Serwisie dokładnie takie informacje, jakich oczekuje lub potrzebuje.
 2. Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony.

§ 5 Informacje techniczne

 1. Do właściwego korzystania z Serwisu niezbędne są:
  1. sprzęt umożliwiający połączenie się z siecią Internet,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. dostęp do skrzynki pocztowej e-mail umożliwiającej wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail w celu zgłaszania naruszeń lub reklamacji oraz założenia konta w Serwisie,
  4. właściwie skonfigurowane oprogramowanie umożliwiające połączenie się z siecią Internet i przeglądanie zasobów Serwisu,
  5. w przypadku korzystania z usług udzielania świadczeń zdrowotnych w postaci E-wizyt, niezbędne wymagania techniczne zostały określone w Regulaminie E-wizyt.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 3. Zasady wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu określa dokument „Polityka plików cookies”, do którego bezpośredni link znajduje się na stronie głównej Serwisu, jak również po bezpośrednim otwarciu strony głównej serwisu w okienku pop-up informującym o wykorzystywaniu plików cookies.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie przez użytkowników sprzętu lub oprogramowania utrudniającego, destabilizującego lub uniemożliwiającego w całości lub części bezbłędne funkcjonowanie Serwisu lub administrowanie Serwisem. Zabronione jest także podejmowanie innych działań zagrażających lub naruszających prawa lub interesy Administratora lub użytkowników.
 5. Administrator ostrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet wiąże się z pewnymi zagrożeniami, których całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe. Administrator podejmuje działania w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń poprzez zabezpieczenia serwerów i Serwisu, jednak nie może zagwarantować, że Serwis i serwery będą od nich wolne.
 6. Administrator zobowiązuje się informować użytkowników o przypadkach naruszeń przez podmioty trzecie stosowanych przez niego środków bezpieczeństwa dokonywanych w takim zakresie, w jakim wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

§ 6 Dane użytkowników i polityka prywatności

 1. W przypadku funkcjonalności związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, Administrator, zgodnie z obowiązującym prawem, chroni dane osobowe podawane przez użytkowników Serwisu. Dane użytkowników przetwarzane są zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Dz. Urz. UE.  L Nr 119). 
 2. Szczegółowe informacje określające zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, określa dokument „Polityka Prywatności”, do którego bezpośredni link znajduje się na stronie głównej Serwisu.

§ 7 Linki

 1. W Serwisie mogą znajdować się odniesienia (linki) do innych stron lub zasobów internetowych, niezależnych od Administratora, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli. Użytkownikom zaleca się zapoznanie z odpowiednimi dokumentami mającymi zastosowanie do odwiedzanych stron prowadzonych przez podmioty trzecie.
 2. Administrator nie jest odpowiedzialny za dostępność, jakość oraz treść stron oraz zasobów, o których mowa w punkcie 1 powyżej, dlatego Użytkownik powinien kierować wszelkie uwagi lub reklamacje dotyczące ww. stron i zasobów do ich administratorów.
 3. Administrator zezwala na umieszczanie na stronach internetowych odesłań (linków) prowadzących do strony głównej Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że treści zamieszczone na tych stronach nie będą naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich, jak również tajemnicy przedsiębiorstwa, know how, zasad współżycia społecznego czy też dobrych obyczajów.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: biuro@centrum-mk.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej adres mailowy użytkownika i zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji może zwrócić się do użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, od daty dokonania odpowiednich uzupełnień.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny Użytkownika podany przy zgłaszaniu reklamacji.

§9 Własność intelektualna

 1. Właścicielem praw do Serwisu jest Administrator. Treści lub materiały umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora udostępniane są Użytkownikom wyłącznie na osobisty użytek prywatny. Przez sam fakt umieszczenia lub udostępnienia tych treści lub materiałów Administrator nie udziela zgody ani nie przenosi na nikogo jakichkolwiek praw do tych treści lub materiałów.
 2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie lub udostępnianie wskazanych powyżej treści lub materiałów wymaga zgody Administratora, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem dozwolonego użytku osobistego oraz odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia umieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej.

§10 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny pod adresem www.centrum-mk.pl w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.
 2. Administrator uprawniony jest do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez użytkownika z Serwisu, jak również wskutek zakończenia funkcjonowania Serwisu.
 4. W razie zmiany Regulaminu, użytkownik zostanie poinformowany o zmianie oraz jej treści za pomocą Serwisu. Jednocześnie Administrator udostępni użytkownikowi nową wersję Regulaminu za pomocą Serwisu. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia go w Serwisie w sposób określony w ust. 1.
 6. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.